2011. JÚNIUS 1 : RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS

2011. JÚNIUS 1 : RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS:


ZŰRZAVAROS HELYZETEK, VÁRATLAN VÁLTOZÁSOK


A 2011. június 1 esti újhold egyszersmind részleges napfogyatkozás is volt. Az égi jelenség 20:02 perckor kezdődött meg, az Ikrek 11. 01 fokon

Az eklipszeket a  legrégebbi időktől kezdve a változások előhírnökeként tartották számon, bár a hagyományos asztrológia megfigyelései szerint ezek inkább megpróbáltatásokat tartogattak – pl. járványokat, háborúkat, természeti csapásokat –semmint kedvező sorsfordulatokat. A modern asztrológiai irányzatok e tekintetben is megengedőbbek. Elődeikkel egyetértenek ugyan abból a szempontból, hogy a Nap és Hold – fogyatkozások  különböző változásokat vonnak maguk után: régi ügyek befejezését, immár elavult, javunkat többé nem szolgáló fejlődési szakaszok lezárulását de ezzel egy időben az új fejlődési szakaszok kezdeteinek is jelképei. Ebben a minőségben pedig akár pozitív sorsfordulatokra is utalhatnak.

 

De lássuk, miről is van szó jelen esetben.

 

 

 

Mi a napfogyatkozás?


Napfogyatkozás újholdkor jön létre, amikor a Hold a Föld meg a Nap közé kerül, mintegy „beárnyékolva” a Napot.  „Közönséges” újholdak esetén azonban többnyire alacsonyabban vagy magasabban áll az ekliptika (nappálya) síkjánál, és csak bizonyos időközökben, évente kb. kétszer kerül pontosan, egyenes vonalban a  Nap és a Föld közé. Ezekben az esetekben következik be a teljes vagy részleges napfogyatkozás, amikor is a Hold pontosan a nappályán, az ekliptikán áll, azt metszi. Ehhez át kell haladnia valamelyik csomópontján is.

 

A napfogyatkozások időpontja tehát könnyen kikereshető az efemeridából: a Nap – Hold együttállás a Holdcsomópontokkal azonos jegyben megy végbe. Részleges napfogyatkozás esetén az újhold 15 – 21 fok távolságra van a felszálló vagy a leszálló csomóponttól, teljes napfogyatkozáskor pedig 0 – 9 fok 55’-ra.

A jelenlegi napfogyatkozás ebből a szempontból is határesetnek tekinthető, hiszen Ikrek 11 fokon ment végbe, a jegy 24 fokán álló leszálló csomóponttól 13 fok távolságra. Ez túl közeli ahhoz, hogy részleges eklipszről beszéljünk, de túlságosan távol is esik, semhogy teljesről legyen szó.

 

 

Hatása a születési képletben – Ikrek vigyázat!


Mint a jelenség neve, eklipsz is mutatja, éppenséggel a sötétülés, fénykiesés miatt semmi esetre sem tekinthető harmonikusnak vagy jótevőnek. (Teljes napfogyatkozás esetén a Holdkorong teljesen eltakarja a Napot, részleges esetén a napkorona egy része látható). A horoszkópnak az a területe, amelyet érint különösen érzékennyé válik egy időre, valamilyen értelemben „elsötétül”, fogyatkozást szenved (Ptolemaios szerint a napfogyatkozás hatása annyi év ahány óra eltelt a sötétülés kezdetétől a végéig, a Holdfogyatkozásé annyi hónap). Minél teljesebb a sötétülés annál erősebb a fogyatkozás hatása, a Napé értelemszerűen sokkal erősebb mint a Holdé.

Különösen jelentős az eklipsz, ha az Ascendensen ( most az Ikrek ascendensűek) ,  vagy valamelyik más tengelyponton, illetve a szolárrevolúciós képletben (azaz a születésnap környékén) fordul elő (jelen esetben pl. a jegy május 30 – június 2 között született képviselői), ill. együtt áll vagy más fényszöget képez a születési képlet valamelyik bolygójával, és természetesen direkciószámításkor külön értékelendő. A hagyomány szerint pedig a holdfogyatkozások a nőket, a napfogyatkozások pedig a férfiakat érintik jobban.

Az eklipsz jelezte változások többnyire nem érzékelhetők azonnal, hanem meglehetősen hosszú, heteken, hónapokon, vagy akár éveken át ható folyamatok. A folyamat minőségéről, természetéről azonban jelzést kaphatunk ha megfigyeljük a pár nappal (egyes iskolák szerint akár héttel) előtte / utána zajló eseményeket.

Természetesen vannak enyhébb, alig érezhető – és súlyosabb hatású eklipszek, ha az újhold harmonikus kapcsolatban van más bolygókkal, illetve a születési képlet elemeivel, a hatására elindult változások is kedvezőbbek lesznek. És persze, sok függ az érintett egyének tudatossági szintjétől, szabad akaratától is, hiszen ha tehetetlenek is vagyunk a kozmikus folyamtokkal szemben, azt még mindig eldönthetjük, mi módon reagálunk rájuk

 

Az újhold kedvez a megújulási folyamatoknak, különféle projektek elindításának. Egy eklipsz esetén azonban vagy arról van szó, hogy a terv, kezdeményezés, kialakult kapcsolat, valamilyen fajta folyamat, stb. nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, a fogyatkozás intenzitásától  és a részt vevő fényszögek természetétől függően teljes, vagy részleges kudarcba fullad, nem hozható ki belőle annyi, mint amennyire elvileg lehetőség lenne, vagy pedig valamilyen kényszerhelyzet, frusztráció hatására változtatunk bejáratott forgatókönyveinken. Ily módon persze a legemberpróbálóbb sorshelyzetek is hatalmas fejlődési esélyeket tartogathatnak.

 

 

Merkúr, idegen terepen

Az Ikrek uralkodó bolygója a Merkúr, és mivel a Nap – Hold találkozója ebben a jegyben jött létre, a két fő világosítónak nevezett égitest is az ő uralma alatt áll.

A Merkúr az asztrológiában a társas érintkezés, kommunikáció princípiuma, egyéni horoszkópban az intellektuális adottságok, logikus gondolkodás, ítélőképesség, tapasztalatszerzés, kapcsolatteremtő képesség egyik fő jelölője. Mint ilyen, uralma alá tartozik a beszéd, az írás, a különböző tanulási folyamatok mindaz, ami az érintkezést, forgalmat, közvetítést szolgálja. Hozzá rendelhető tehát a gondolatközlés, elsősorban az újságírás, az oktatás és oktatási intézmények, közlekedés, postaszolgálat, kereskedelem és mindenfajta más értékcsere, ezek egyik fő eszköze, a pénz, a bankügyletek is. Az emberi szervezetben  az idegrendszer, különösen a mozgató – és a központi idegrendszer, az agy, mint a gondolkodás szerve, „beszélő szervként” a száj és a nyelv, a légzés, a tüdő, elsősorban annak csúcsai.

Pillanatnyilag azonban a könnyedséggel, kötetlenséggel, változékonysággal, alkalmazkodóképességgel jellemezhető levegős princípium a Bikában áll (június 3-án éjjel lépett át saját jegyébe, az Ikrekbe), ahol peregrin pozícióban van. Azaz idegenül mozog a  földies, nehézkes, inkább az értékek megőrzésében semmint cseréjükben otthonos, a változásokat nehezen elfogadó, időnként egyenesen kényelemszerető jegyben. Ez önmagában is elakadást jelez a Merkúr uralma alá tartozó témákban, valamint a hatása alá tartozó folyamatokat is lelassítja.

 

A “legrosszabb”  álló csillag

A helyzetet tovább rontja, hogy pozíciója aggasztóan közel van  a Bika 25 fok 03’ lévő, a Medúza feje csillagkép egyik állócsillagához, az Algolhoz. Az ókori arabok nemes egyszerűséggel a rossz szellemének,  az erőszak, terror, rombolás okozójának nevezték ezt az égitestet. A hagyományos asztrológia Szaturnusz – Jupiter természetű állócsillagnak tartja, amely balszerencsével, erőszakkal, tömeges túlkapásokkal áll kapcsolatban. Vivian Robson : Állócsillagok (1922) c. könyvében (magyarul 2001-ben jelent meg a Sindbad kiadó gondozásában) a legrosszabb csillagnak nevezi, amely veszedelmes, súlyos válságos hatásokat vált ki, vad indulatokat gerjeszt, végzetes lépésekre ösztönöz vagy végzetes események felé hajt.

A Merkúr egyszersmind feszült fényszöget, kvadrátot is képez a Halak jegyében, uralmon levő Neptunnal, a finom megérzések, ihletett látomások, egyszersmind a valóságelhárítás, illúziók, szenvedélybetegség, káosz princípiumával.

Ez arra utal, hogy éles különbség, feszültség van a logikus gondolkozás , tárgyszerűség, mérhetőség, átláthatóság, kiszámíthatóság (Merkúr) és a vágyak, álmok, eszmék (Neptunusz) realizálhatósága , megsejtés, átélés, inspiráció között. A rövid távú megfontolások, érdekek, célok arra sarkallhatnak, hogy megérzéseinkkel ellentétben cselekedjünk, erős intuícióinkat nem támasztja alá semmi a külvilágból, ezért fogalmunk sincs, helyes irányba haladunk vagy becsapjuk magunkat, de az is megtörténhet, hogy az ordító tények ellenére is ragaszkodunk illúzióinkhoz., a kommunikációt félreértések, zavarodottság, megmagyarázhatatlan rejtélyek vagy szándékos csalás, csúsztatás, hazugság nehezíti.

A hamisítások, lopások, sikkasztások, csalások, okmányokkal, szerződésekkel kapcsolatos gondok, rágalmazás, utazásokon felmerülő problémák is megszaporodhatnak.

 

A német – spanyol uborka – botrány akár tipikus példa is lehetne, hiszen a napfogyatkozás mellett a járványok a Neptunnal, Plútóval is kapcsolatba hozhatók. Neptuni hatásokra utal a fertőzés titokzatos eredete, a feszült Merkúr kapcsolatra pedig a rémhírkeltés vagy rosszabb esetben rágalmazás. A későbbiekben tárgyalandó diszharmonikus Szaturnusz hatások a mindenáron való bűnbak – kereséssel hozhatók összefüggésbe.


A Neptun és Merkúr közötti feszültség természetesen nagyon pozitív mederbe is terelhető, pl. nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy megértsük, minden eddiginél pontosabban fejezzük ki sejtelmeinket, érzéseinket. Művészek, alkotók esetén pl. kimondottan ösztönző hatású is lehet, hogy nagy – nagy fegyelemmel öntésk formába látomásaikat.

 

Főszerepben a Nap és a Hold

A Nap horoszkópbeli jelentéstartalmáról részletesen olvasható Nap és kreativitás című cikkemben.

http://hu.netlog.com/katiasztro/blog/blogid=330302

A Hold az érzelmeket, a képzeletvilágot, lelki életünket és igényeinket , hangulatainkat a tudattalant jelképezi a személyi horoszkópban. Utal ösztönös viselkedésünkre, arra, hogy mi módon találunk rá a belső védettségre, mások közelségére és a velük való bensőséges viszonyra. Lunáris minden, ami kiegészítő: a nők, főleg érett, asszonyi mivoltukban, a növekedés, a termés, az érés, a vizek, a közösség életében a tömegek, a nyilvánosság.

Nyilván való, hogy a nőies, vizes, képzeletgazdag, emotív égitest nem érzi jól magát, idegen  a racionális Merkúr jegyében.

Épp csak eltávolodott az előző napi pozíciójától, amelyben együtt állt a Merkúrral és szintén kvadrátot képezett a Neptunnal. Az értelem, megfigyelés  és  az érzelem tehát problematikus kapcsolatban van – ez a fajta hasadás egyébként is jellemző az Ikrek típusra. Az értelem a maga fogyatékos eszközeivel igyekszik kontrollálni az érzelmeket, lelki folyamatokat, mindazokat a jelenségeket, melyek hordereje, intenzitása nem csupán kívül esik a hatókörén, de módszereivel bemérhetetlenek és ellenőrizhetetlenek. (Azért fogyatékos, mert mint fentebb kifejtettük, a Merkúr nincs túl kedvező kozmikus helyzetben, ezért hiányoznak belőle az Ikrek erényei: pl. a nyitottság, rugalmasság, könnyedség, széles látókör, objektivitás)

 

Tisztánlátás helyett vakság

Az újholdakra egyébként is jellemző bizonyos fokú elfogultság, az érzelmi szempontok előtérbe kerülése, hiszen a parttalan emóciók (Hold) háttérbe szorítják, beárnyékolják a tudatos, racionális (Nap) megfontolásokat. Napfogyatkozás esetén azonban akár az értelem elsőtétüléséről, az ítélőképesség teljes hiányáról is beszélhetünk – jelen esetben, a két égitest ura, a súlyosan támadott Merkúr miatt racionálisnak, praktikusnak tűnő, de valójában érzelmi – indulati alapon, vagy (aljas) üzleti okokból hozott döntésekről.

A középkori asztrológia vaksággal, megvakulással, látási zavarokkal hozza  kapcsolatba az eklipszeket. Érdekes módon, az újholddal együtt álló Aldebaran állócsillag ( Ikrek 8 fok 40’a Bika csillagkép déli, bal szemén) szintén hajlamossá tehet a rövidlátásra szélsőségesen rossz esetekben vakságra. Ha a szó fizikai értelmében talán nem is, szimbolikusan elveszíthetjük tisztánlátásunkat, vakok lehetünk helyzetünkre, az értelem és érzelem zavarában, kaotikus lelkiállapotainkban azt sem tudjuk melyik részünkre hallgassunk.

 

Aldebaran: a kétes segítség

A fentebb említett Aldebaran hatásai tovább bonyolítják az eklipszet. Az ún. királyi csillagok egyikét Ptolemaios Mars természetűként írja le, Alridas a Merkúr, Mars, Jupiter konjunkcióhoz hasonlítja. Sok értékes tulajdonsággal ruház fel, éles eszet, jó önkifejezést, állhatatosságot , integritást, bátorságot ad, népszerűvé tesz, egyszersmind kegyetlenkedésre, lázadásra, erőszakra is hajlamosít. Támogatók révén felelősségteljes állásba emel, a hatalmat és vagyont gyarapítja a jótékony hatás azonban nem tartós, veszteségek, válságok, látványos bukás veszélye fenyeget folyamatosan. Bernadette Bardy szerint ez a kockázat valamennyi királyi csillagra jellemző, amennyiben ajándékaikat önző, önös célokra használják fel.

A mundán asztrológiában az Aldebarant áradásokkal is kapcsolatba hozzák.

Kezeljük tehát nagyon óvatosan a kihagyhatatlannak tűnő ajánlatokat, önmegvalósítási lehetőségeket Gondoljuk meg kétszer is, mibe vágunk bele, hogy támogatóink valóban a javunkat akarják-e és hogy hosszú távon is jó ötlet ezt vagy azt az ügyet szolgálnunk, bizonyos döntéseket meghoznunk?

 

 

Szaturnusz: támogatás feltételes módban

 

A helyzet azonban nem teljesen reménytelen, hiszen az együtt álló Nap és Hold harmonikus fényszöget, trigont képez a Mérleg 12 fokon álló Szaturnusszal.  A bolygó jelentéstartalmát más cikkekben (pl. Plútó –  Szaturnusz kvadrát, 2009 – 2010: Szaturnusz Uránusz szembenállás, 2010 tavasz – nyár: Szaturnusz – Jupiter oppozíció, Szaturnusz a Mérlegben

http://astroconsult.ingyenblog.hu/szaturnusz-a-merlegben.blog)

részletesen bemutattam. A karma komor ura jól pozícionált, erőben van a Mérleg jegyében, azaz hatásai fokozottan érvényesülnek.

 

Ennek ellenére szó sincs feltétel nélküli támogatásról. Részben azért nem, mert a nagy kozmikus tanítómester még a legkedvezőbb esetben is csak akkor tüntet ki kegyeivel, ha előtte sok-sok türelemmel, kitartással, komoly, lelkiismeretes munkával a gyakorlatban is bebizonyítottuk: méltók vagyunk a jutalomra.

Másfelől pedig azért nem, mert ő maga sincs a legirigylésreméltóbb helyzetben. Biztonságérzetét, struktúráit ugyanis újra meg újra lerombolja a  Plútóval képezett kvadrátja (ld. Plútó – Szaturnusz kvadrát c.cikk http://hu.netlog.com/go/out/url=http%3A%2F%2Fastroconsult.ingyenblog.hu%2Fpluto-szaturnusz-kvadrat.blog,

a Plútó jelentéstartalma: http://hu.netlog.com/katiasztro/blog/blogid=331409) és az elmúlt éveket (2008 vége – 2010 nyara, idén nyáron már enyhébb mértékben, de újra érezhető) hullámvasutazássá tevő szembenállása az  – Uránusszal.( A kibékíthetetlen ellentéteket bemutató cikksorozatot ld: http://astroconsult.ingyenblog.hu/szaturnusz-uranusz-szembenallas-szuz-halak.blog

http://astroconsult.ingyenblog.hu/2010-tavasz-nyar-szaturnusz-uranusz-jupiter.blog

 

A Nap – Szaturnusz trigon esetében a szabadság és a kényszerpálya témái viszonylag könnyen, bár persze nem frusztráció – mentesen hangolhatók össze. Az ilyen formációval rendelkező egyén. tudatában van határainak, korlátainak. Kimérten halad az útján, nem  pazarol fölösleges energiát. Mások megbíznak benne, türelme és óvatossága van a komoly pozícióhoz. Kötelességtudata, engedelmessége ugyanakkor az életszerűtlen vagy kimondottan embertelen utasítások kritikátlan végrehajtójává is teheti, esetleg arra készteti, hogy saját személyiségfejlődése kárára vállaljon kompromisszumokat. Önállóságra, függetlenségre önfegyelemmel és saját életfilozófia.kialakításával válik képessé.

A Hold – Szaturnusz trigon az elvárások és tényeket segít összhangba hozni. Persze, a kellemetlen felismerések, frusztrációk ebből a fényszögből sem hiányoznak, ahogy a visszafogottság, kezdeti bizalmatlanság, a feltűnés kerülése is jellemző lehet. A fejlődés lassú, a felemelkedés azonban biztosra vehető.  Fegyelmezett teljesítménnyel érzelmi jólét is elérhető, az eddig elért eredmények, a status quo tartósítható, a fényszög érzelmi szilárdságot adhat a legnagyobb felfordulás közepette is.

 

Ebben az esetben azonban nem egy fizikai értelemben vett biztonság megteremtéséről van szó, inkább egy fajta belső erőd kiépítéséről. Hiszen a fentebb említett diszharmonikus konstellációk akár a legváratlanabb pillanatokban is kihúzhatják alólunk a talajt

Az Uránuszhoz, Plútóhoz társított jelenségekben önmagukban is van valami sokkoló, meglepetés szerű. Az orrunk előtt levő, unalomig ismert elemek egyik pillanatról a másikra állhatnak össze egy vadonatúj egésszé, vagy derült égből villámcsapásként egy olyan tényező is megjelenhet, amire álmunkban sem gondoltunk volna. a Neptun – Hold, Neptun – Merkúr diszharmónia pedig sorozatos félreértéseket, csalódásokat jelezhet, de akár mi magunk is csalók  vagy saját önáltatásunk áldozataivá válhatunk.

A Szaturnusz – adta objektivitás, széles körű rálátás abban az esetben is jól jöhet, ha meg kell különböztetnünk életképes ötleteinket a minden valóságalapot nélkülöző fantazmagóriáktól. A feszült Neptun – kapcsolatok ugyanis a csalódások előfutárai is lehetnek, amennyiben hamis reményeket és elképzeléseket táplálunk, becsapjuk magunkat. A Hold – Szaturnusz trigon azonban segítséget ígér arra az esetre, ha képesek vagyunk elszakadni vágyaink és reményeink képzelgéseitől és egyetlen reális tervre koncentrálunk.

 

Az érzelmi zaklatottság állapotaiban a meditáció – különösen annak a légzés tudatosításán alapuló technikái is hidat képezhetnek belső központunk felé, egészséges mederbe terelhetik a tudattalanból kaotikusan áramló hatásokat. Ez további lehetőséget adhat arra, hogy teherbíró alapokat teremtsünk új elképzeléseink megvalósításához.

A nagy sorsbolygó június 12- ig látszólagosan hátráló mozgást végez, így jó eséllyel önthetjük új formába régi terveinket, vágyainkat is. Az új fajta megközelítésmód régi problémáink kezelésénél is beválhat. (Január 13 óta, amikor hátrálni kezdett sokunk, különösen azok, akiknek képletében  Bak és Mérleg hatások érvényesülnek) érezhette azt, hogy egy helyben toporog.

Mivel az Ikrek elsősorban a kommunikációt, emberi kapcsolatainkat, tanulási folyamatainkat érinti, azok mellett az életterületek mellett, amelyeket a fogyatkozás érint horoszkópunkban (azaz amelyik asztrológiai házba esik), ezeket a kapcsolatokat is helyre kell tennünk, változásokat kezdeményeznünk. Erőfeszítéseinknek azonban csak június 12, a Szaturnusz direktbe fordulását követően lesz látszatja, vagy ekkortól kezdve tehetünk értük valamit a gyakorlatban is.

 

A harmónia árnyoldalai

Van azonban a trigonnak egy árnyoldala is: jelenléte fel se tűnik, túlságosan elkényelmesíthet. Mivel itt levegős jegyek között jött létre, túlságosan ragaszkodhatunk a bemerevedett gondolkozási sémákhoz, tetszetős elméleti konstrukciókhoz. Ez megdermeszti a kreatív, spontán folyamatokat, mi pedig elefántcsont – tornyunkba záródunk. Ezt aztán ízzé – porrá zúzhatja a Bak Pútó által kikényszerített váratlan, sokkoló (Uránusz) konfrontáció a  valósággal. Pl. úgy járhatunk, mint Jung egyszeri neurotikusa, aki miután zajt hall a pincéből, felrohan a padlásra és elégedetten állapítja meg: a házban nem garázdálkodnak betörők.

Másfelől, a Mérleg Szaturnusz, akárcsak a többi erőben levő bolygó ugyanis hajlamos lehet túlzásba vinni erényeit: a törvények szelleme helyett azok betűjét tartatja be, cselekedeteink a realitások figyelembe vétele helyett a status quo megőrzésére irányulhatnak, csak látszatra oldják meg a problémákat, a kommunikáció, túl merev forgatókönyvek szerint zajlik, emberi kapcsolataink formálissá silányulhatnak.

 

Mi jöhet még?


Egyelőre nehéz megmondani milyen szinten, formában és intenzitással fognak érvényesülni a fentebb felvázolt hatások az egyéni sorsokban és a nagyvilágban.

A legutóbbi, Aldebarannal együtt álló napfogyatkozás 2003. május 31-én ment végbe az Ikrek 9 fok 20 ’-en. Ha rá akarunk hangolódni mostani feladatainkra, idézzük fel, milyen megújulásokat, változásokat kellett akkoriban önszántunkból eszközölnünk vagy elszenvednünk, illetve ezek milyen életterületeinket érintették

Jelen esetben úgy tűnik, egyszerre kell szilárd, teherbíró és rugalmas alapokat építenünk, melyek kibírják a közvetlen közelünkbe és távolabb zajló változásokat. Az ellentétek kiélezése helyett azok áthidalására, harmonikus egészbe ötvözésére összpontosítsunk, legyenek ezek akár a saját pszichénkben, egyforma erővel és jogosultsággal követelőző, látszólag összebékíthetetlen igények és kötelességek, vagy a külvilágban tapasztalható szakadékok. Természetesen meg kell vonnunk egészséges határainkat, de ez semmiképp sem jelenthet arrogáns, rideg elzárkózást.

 

Az újhold ura, a Merkúr június 3-án lépett saját jegyébe, az Ikrekbe, felgyorsítva a hatása alatt álló, elakadt folyamatokat: pl. a kommunikációt, hírek, információk áramlását.  A Rákban járó Hold még aznap este szembe került a Plútóval, kvadrátba az Uránusszal és a Szaturnusszal, létrehozva a Nagy Kereszt formációt. Ennek a rendkívül problémás alakzatnak a különböző kombinációi már a tavaly nyár hangulatára is rányomták bélyegüket.

A Hold feszült fényszög kapcsolatai arról árulkodnak, hogy a küszöbön álló események, tapasztalatok, felismerések érzelmi tehertételt jelentenek, a konfliktusba kerülő feleknek nem lesz könnyű közös nevezőre jutniuk, az egyébként is nehezen kezelhető helyzetek érzelmi zűrzavart, sérüléseket idézhetnek elő, az emberek irracionális hangulatok, szélsőséges érzelmek játékszerei, hajlamosak lehetnek hisztérikusan reagálni, túlreagálni, vagy épp ellenkezőleg, még  a legindokoltabb esetekben sem mutatni érzelmi reakciókat. A még olyan kívánatos célok elérése is komoly áldozatokkal jár, a továbbjutáshoz valami, számunkra különösen kedves, fontos dologról vagy kapcsolatokról kell lemondani

A június 5 –én Bikába lépő Jupiter segíthet viszonylagos stabilitást teremteni, különösen azt követően, hogy a hónap közepétől harmonikus kapcsolatba, trigonba kerül a Plútóval. Ennek a fényszögnek a hatásai ez év novemberéig, majd 2012 februárjától 2012 március végéig érvényesülnek, de a Plútó – Uránusz kvadrát miatt egy pillanatra sem kényelmesedhetünk bele oly fáradságos munkával újrateremtett biztonságunkba.

A június 15 –i telehold idejére (amely mintegy beérleli az újhold idején elkezdődött folyamatokat, vagy legalábbis érezhetővé teszi ezek hatásait), már talán többet fogunk tudni a változásokról és a velük együtt járó feladatokról, különösen, hogy a konstelláció egyszersmind holdfogyatkozás is. A következő, immár a Rákban bekövetkező július 1-i újhold még jobban körvonalazza a képet, hiszen a fentebbi Nagy Kereszt formációhoz a Nap is csatlakozik. Jelenlétének köszönhetően tudatára ébredhetünk, mi mindent követel tőlünk az adott helyzet: ne idegenkedjünk hát a kellemetlen, frusztráló felismerésektől, hiszen hosszú távú fejlődési folyamatokat alapozhatnak meg.

A Mars és Szaturnusz szintén különleges szerepet játszanak a fogyatkozásokban. A tevékeny Mars ugyanis stimulálja, elindítja a Nap – vagy Holdfogyatkozásokhoz kapcsolódó eseményeket, a Szaturnusz pedig hozzásegít a végső következtetések levonásához

Nem sokkal a júniusi telehold előtt, június 12-én, mint már kitértem rá, a Szaturnusz is direktbe fordul, június 15-én , a holdfogyatkozás napján pedig a szintén Bikában cammogó Mars találkozik az Algollal. Az egyébként sem békés természetű planéta nem érzi magát túl jól, exilben, száműzetésben van ebben a vénuszi jegyben, az állócsillag hatására azonban kifejezetten rosszindulatúvá válhat.

Az eklipsz időpontjában szintén ebben a jegyben állt, fényszögek nélkül mondhatni passzívan sodródott az eseményekkel, fontosságukat vagy nem is érzékelte vagy pedig nem voltak eszközei ahhoz, hogy érdemben reagálhasson rájuk. A holdfogyatkozást követően sem sokkal jobb a helyzet, mert kvadrátba kerül a Neptunnal: a felmerülő helyzetek kaotikussága lebéníthatja vagy bumfordi, oda nem illő lépésekre sarkall.

A narkotikumok, alkohol is jtöbbet árt ebben az időszakban, mint máskor: ha segítségükkel próbálunk megszabadulni feszültségeinktől, végzetes hibákat követhetünk el. Sokkal szerencsésebb ha makacsul küzdünk a tiszta felismerésekért, igyekszünk pontosítani megérzéseinket, értékes, talán művészi formába önteni fantáziáinkat. Az agyagozás és más kézműves tevékenységek, a tánc kimondottan gyógyítóan hathat.

Tisztességes játék

A júliusi összkép valamivel kedvezőbb a jelenleginél. Nem csupán azért, mert a Nagy Kereszt kétségtelenül komor formációját a korábban említett Jupiter – Plútó trigon mellett egy Nap – Jupiter szextil is oldja, hanem azért is, mert a június 22- től már Ikrekben álló Mars harmonikus fényszöget, trigont képez a Szaturnusszal , és az Uránusszal is kedvező kapcsolatba, szextilbe kerül.

Azaz, lelkiismeretesen, megfontoltan, becsületesen kell fellépünk, nem ragadtathatjuk magunkat elsietett következtetésekre és ítéletekre, tényszerűen, objektíven érvelve minden erőnket latba vetve kell küzdenünk a tisztességes, megbízható megoldás érdekében. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy nem áruljuk el és nem adjuk olcsón magunkat. Ebben az esetben a sors (Szaturnusz) és a szabad akarat (Mars) egyensúlyba hozható, törekvéseink váratlanul (Uránusz) sikeresek lehetnek.

 

Kiss Kati

www.astroconsult.hu

 

a